ROVNICE
A NEROVNICE

Lineární rovnice – úlohy

Úlohy k opakování

Úloha 1

Řešte v reálná čísla rovnici .

Určíme O a D.

Bylo by rozumné se na začátek zbavit zlomků tím, že bychom obě strany rce vynásobili
nejmenším společným násobkem čísel 9, 6 a 3.

Zbavíme se zlomků:

Roznásobíme závorky a na obou stranách posčítáme vše, co jde.

Pomocí dvou ekvivalentních úprav převedeme do tvaru k=t.

Určíme K.

Samozřejmě je možné obdobné kroky provádět i v jiném pořadí. Práce se zlomky je
však poměrně náročná, a tak bývá výhodné zbavit se jich hned ze začátku, jde-li to.

nahoru

Úloha 2

Řešte v reálná čísla rovnici .

Určíme O a D.

Odstraníme závorku na pravé straně

Vynásobíme celou rovnici dvěma,
abychom nemuseli pracovat na levé straně se zlomkem.

Převedeme -4x zprava doleva.

Dostali jsme rovnost, která evidentně neplatí, můžeme tedy určitK.

Poslední rovnice, kterou jsem dostali ekvivalentními úpravami, nám ukázala, že vlastně rovnost
v tomto příkladě nezáleží na hodnotě x. Proto tato rovnice nemá žádný kořen.
(Ať za x dosadíme cokoliv, nikdy nebude rovnost platit).

nahoru

Testíky

Klikněte na otazník u odpovědi, o které myslíte, že je dobře, a smajlík vám prozradí, zda jste se odpověděli správně. U každého příkladu je jen jedna správná možnost.

Rovnice 2x = 1 je ekvivalentní s rovnicí:

x = − 2

4x = 2

x = − 0,5

Určete K pro rovnici 4x = 2.

Určete D pro rovnici .

Určete K pro rovnici .

Řešení dalších úloh si můžete vyzkoušet v testu za lineárními rovnicemi a nerovnicemi.

nahoru